eco• Проектиране и изграждане на системи за обработка и пречистване на свежи, процесни и отпадни индустриални води;

• Системи за пречистване на вода за питейни нужди и пречистване на битови отпадни води. Изграждане на затворени системи за питейна вода .

• Безхимикална обработка, физикохимична и бактериологична обработка на водни разтвори

• Проектиране и изграждане на системи за обемно обезпрашаване и обезмирисяване.

• Избор и доставка на специализирано оборудване.

• Доставка на аналитична, измервателна и управляваща техника.

•  Енергоспестяващи светодиодни светлинни решения.

•  Системи за обработка на индустриални отпадъци, включително опасни.

Индустриален инженеринг